Фризьор - свободна професия

Може ли фризьор да работи без касов апарат?

В някои случаи* - Да.

Отдавна мисля да стана фризьор. Днес се поинтересувах какви данъци трябва да плащат коафьорите.

Има поне три варианта:

 1. Да регистрирате ЕООД - Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност. Тогава няма да плащате патентен данък, а доколкото разбрах ще се облага чистата Ви печалба: приходи - разходи. Трябва да имате касов апарат ако Ви се плаща в брой. Ако е по банков път - безкасово, не Ви е нужен касов апарат.
  Обаче трябва да имате в предвид, че счетоводството на ЕООД се води по-трудно, заплаща се повече на счетоводителя и се следи по-стриктно от НАП - Националната Агенция по Приходите или поне глобите са по-високи. Така ми каза бивш служител на НАП;
 2. Да регистрирате ЕТ - Едноличен Търговец. Тогава освен, че трябва да имате касов апарат ще плащате и патент, вместо да се облага чистата Ви печалба, както в горния случай. Касовият апарат е нужен ако Ви плащат в брой;
 3. Да се регистрирате като лице упражняващо свободна професия. Тогава ще плащате патентен данък, и ако сте пенсионер изпълняващ определени условия* няма да Ви е нужен касов апарат, дори и при плащане в брой. Предполагам, че в този случай ще трябва да издавате бележки от кочан.

Патентът за фризьорите е около 450 лева на година.
Касовият апарат струва около 300 лева и трябва да е свързан към НАП. За връзката се използва GSM мрежата, за което се плаща на някой мобилен оператор, но това най-вероятно ще прави фирмата, която Ви поддържа фискалното устройство.
Поддръжката на касов апарат излиза около 100 лева на година, според brrabg от този форум.

Днес се поразходих из институциите. Най-напред отидох в НАП, където ми казаха, че фризьорството не може да мине за свободна професия. Там, в коридора, срещнах и едно симпатично момиче, което също ми каза, че фризьорите трябва да са ЕТ.
Отидох и в „Местни данъци и такси“, където се плаща патентът. Там ми казаха, че фризьорите не могат да минат точно за свободна професия, но можели да минат за занаятчии.
Стигнах до друга сграда на НАП, където още на стълбите една жена упорито ме убеждаваше, че фризьорите задължително трябва да имат касов апарат иначе ще им затворят ателието. Каза, че имала стаж от 40 години и, че адвокатите може и да минат за свободна професия, но не и фризьорите. Когато ѝ казах, че има фризьори, които работят без касов апарат - като свободна професия, каза да сезирам НАП за това нарушение, на някакъв номер започващ с 0700.

Всичко това беше очаквано от мен. Осъзнавам къде и с какви хора живея.

Ето какво пише в ЗДДФЛ - Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица:

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Доколкото успявам да разбера написаното, за да сте фризьор упражняващ свободно професията си е достатъчно едновременно:

 • да не сте регистриран едноличен търговец;
 • да осъществявате дейността си за своя сметка, което аз разбирам като: да работите сам, за себе си - без да имате служители, които работят за вас или пък Вие да работите за някой друг;
 • да се самоосигурявате, което според мен означава сам да плащате пенсионните си и здравни осигуровки.

А ето какво пише в Наредба №18:

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:

8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

Запитване към НАП

В началото на септември 2012 г., следното запитване беше изпратено до НАП - Пловдив:

До ТД на НАП
гр. Пловдив 4004
ул. Скопие № 106

Г-н началник,
моля да ми бъде отговорено на следния въпрос.

В ЗДДФЛ пише:
      29. "Лица, упражняващи свободна професия" са:...
      ... други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако разгледаме случаят, когато едно лице е фризьор, ако то не е регистрирано като едноличен търговец, няма работници, нито пък работи за някой друг и самó си внася здравните и пенсионни осигуровки следва, че то е лице, упражняващо свободна професия.

От друга страна в Наредба №18 пише:
      Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
      ...
      8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

Би следвало, че фризьорът, изпълняващ горните условия, може да извършва своята дейност без наличие на касов апарат, а при плащане в брой - да издава бележка от кочан.

Правилни ли са изводите ми и ако не са, защо?

Дата:                                                                          С уважение:

Седмица по-късно беше получен следният отговор:

писмо от НАП за фризьор, като свободна професия

Щракнете върху изображението, за да се увеличи.

Тъй като в писмото от НАП не се съдържа отговор на поставения въпрос, в края на септември 2012 г., беше изпратено второ писмо със следното съдържание:

До ТД на НАП
гр. Пловдив 4004
ул. Скопие № 106

Г-н началник,

Получих вашето писмо (изх. № …… от ….09.2012), но в него няма отговор на въпроса ми.
Аз не съм задължено лице. Не извършвам никаква дейност и не съм регистриран по БУЛСТАТ, ЕИК, нямам фирма или дружество. Ето защо няма как да Ви предоставя други идентифициращи данни освен името и адреса си: ………….

В бъдеще възнамерявам да се регистрирам, като физическо лице упражняващо свободна професия и във връзка с това ме интересува как мога да отчитам дейността си.
Вярвам, че гражданите на Република България имат право на тази информация.

С надеждата, че ще получа вашия професионален и компетентен отговор поставям въпроса си по-долу.

В ЗДДФЛ пише:

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са:...
... други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако разгледаме случаят, когато едно лице е фризьор, ако то не е регистрирано като едноличен търговец, няма работници, нито пък работи за някой друг и самó си внася здравните и пенсионни осигуровки следва, че то е лице, упражняващо свободна професия.

От друга страна в Наредба №18 пише:

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
...
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;

Би следвало, че фризьорът, изпълняващ горните условия, може да извършва своята дейност без наличие на касов апарат, а при плащане в брой - да издава бележка от кочан.

Правилни ли са изводите ми и ако не са, защо?

Дата:                                                                          С уважение:

През втората половина на месец октомври 2012 г. беше получен следният отговор:

становище на НАП относно касов апарат за фризьор становище на НАП относно касов апарат за фризьор становище на НАП относно касов апарат за фризьор

И така, становището на НАП е, че:

* ако сте фризьор и не сте пенсионер по инвалидност или за изслужено време и старост, за Вас съществува задължение за издаване на фискална касова бележка за всяко плащане в брой.

Коментари

Фризьор - свободна професия. Може ли фризьор да работи без касов

Здравейте,от всичкото прочетено какво излиза накрая не можах да разбера пълна каша ми стана в главата. Моля да поясните дали трябват касов апарат и патент да се плаща със фирма която е ЕТ. Благодаря.

За ЕТ трябва касов апарат

Ако е регистрирана като ЕТ - да, трябва да се плаща патент и да има касов апарат.

Ако обаче не е регистрирана като фирма и отговаря на другите две изисквания за лице упражняващо свободна професия, трябва да може да работи без касов апарат. Така тълкувам закона аз. Важното обаче е как го тълкуват нашите съдии.

В момента очаквам отговор по въпроса от директора на НАП и когато го получа ще го публикувам тук.

Фризьор упражняващ свободно професията

Ако така разрешават от НАП е най добре. Очаквам с нетърпение отговора по този въпрос. Благодаря.

Разрешава законодателят

Между другото не е правилно да се казва „разрешават от НАП“. Разрешава законодателят - господата и госпожите в Народното събрание. НАП просто изпълнява закона.

А ако не го изпълнява както трябва, гражданите могат (даже е техен граждански дълг) да се обърнат към съдебната власт.

Фризьор упражняващ свободно професията

Знаете ли дали ако се регистрирам в камарата на Занаятчиите патентния данък ще е по малък. Благодаря.

Ако разберете, пишете тук

Не знам дали ще е по-малък, но е възможно, защото в „Местни данъци и такси“ ме посъветваха да се регистрирам там.

Най-добре да питате в Камарата на занаятчиите. Ако Ви отговорят, пишете тук, за да размерем и ние.

За Камарата на занаятчиите

Вчера бях в Камарата и ми обясниха всичко. Няма никаква полза от приспадане на патентния данък ако сме регистрирани в Камарата. Там като се регистрираш ти искат пак пари, членски вноски за всеки месец. Ако искаш се записваш за изпит който ти осигурява майсторска степен и дипломата ти важи извън България, който изпит ти излиза към 450-500лв. със всичките му работи. Ако се изкара изпита и вземеш диплома имаш право да обучаваш други хора дали за себе си или за някоя агенция по избор. Това е накратко.

Фризьор упражняващ свободно професията

Благодаря, за публикувания отговор от НАП. Само за пояснение да попитам. Аз се регистрирах вече в Агенцията по вписвания. От всичко прочетено какво излиза накрая. За да започна да работя след като съм се регистрирала в Агенцията по вписвания, трябва сама да си плащам осигуровките, трябва да си плащам патентния данък и касов апарат трябва да имам. Така ли е всичко или нещо не съм разбрала. Благодаря.

Предполагам…

Предполагам, че е така, но най-добре се консултирайте, примерно, със счетоводител.

фризьорка

Като каква/ет/еоод/ се регистрира в агенция по вписванията?

Фризьор упражняващ свободно професия

Здравейте!Интересувам се от това ,ако нямаш майсторско свидетелство и стаж 5 години , можеш ли да работиш за себе си ?

Фризьор - свободна професия

Фризьор - свободна професия.В КРАЙНА СМЕТКА може ли фризьор да работи без касов апарат? ДА или НЕ
Ако е ДА
Трябва ко4ан вместо касов апарат, трябва ли ко4ана да бъде номериран и от кого?
Благодаря предварително за отг.-Люси

Фризьор - свободна професия

За онези които не са ме разбрали за какъв ко4ан пиша,допълвам:
Ко4ан за издаване на фискална касова бележка за всяко плащане.
Люси

Фризьор - свободна професия

Ще сам благодарна за ЯСЕН КРАТЪК ОТГОВОР! Не знам защо но винаги нещата ги правим много сложни само и само обикновения 4овек да не може да се възползва от удобствата, които като 4е ли се полагат само на по висше стоящи.
Моля да бъда извинена за дръзкото си изказване, но 4етейки по горе няма как да остана пасивна.Веднъж може друг път не може! Е АЗ ПРОСТО НЕ РАЗБРАХ !

НЕ

В края на статията, преди коментарите с големи, подчертани букви си пише:

Aко сте фризьор и не сте пенсионер по инвалидност или за изслужено време и старост, за Вас съществува задължение за издаване на фискална касова бележка за всяко плащане в брой.

Какво по-ясно от това?

Иначе аз такова „животно“ - „Кочан за издаване на фискална касова бележка“ не съм срещал. Според мойте скромни познания единствено фискално устройство, наричано още касов апарат, може да издава „фискална касова бележка“.

Счетоводителите

Да , но счетоводителите кават друго нещо. https://www.youtube.com/watch?v=aa0PeJiKYOs

ужас

ужас

Здравейте! Преди седем дни

Здравейте! Преди седем дни отворих фризьорски салон. Майка съм на пет деца... Близки ми помогнаха да закупя оборудването. Радвах се, че намерих помещение в центъра на Гоце Делчев за 160 лв. наем. Знаех за патента, но след като вече купихме насъщното за салона разбрах за касовия апарат,а вчера разбрах и за задължителното пенсионно осигуряване и... ми стана лошо, защото много се вдигнаха месечните разходи. Нямам никаква възможност да се консултирам със счетоводител и всъщност не зная към кого да се обърна именно да попитам: колко е минималната осигуровка, къде и как става. Четох кодекса, но за мой срам-нищо не разбрах. Ще Ви бъда благодарна, ако можете да ми отговорите, ако ли не - също Ви БЛАГОДАРЯ!

Успех!

Аз не мога да ви помогна. Дано някой счетоводител или по-запознат прочете коментара Ви.

Минимална Осигурителна СУМА

Здравейте, минималната сума върху която са длъжни да се осигуряват самоосигуряващите се лица е 420,00 лв. към днешна дата това прави 123,20 лв. осигурителни вноски. Ако не сте пенсионер, сте длъжни да имате и касов апарат, таксата на година е около 100 лв., Счетоводната такса за подобен тип професии е около 60 лв. на месец.

Аз работя също като фризьор,в

Аз работя също като фризьор,в едно малко градче, патента ми е много висок и ми е много трудно. Какво трябва да направя? Опитах но нищо не се получи. Благодаря. Пишете.

frizior

moga li da rabotya kato svobodna profesia bez da imam kasov apara.

Отговор

След, като плащаш патент, не ти трябва да си ЕТ и ЕООД , а да се впишеш в НАП с булстат -своето ЕГН,копие от курс, диплома ,лична карта и заявление в 2 екземпляра. Всеки месец се плащат здравни и пенсионни около 130 лв. В края на всяка година пак в НОИ -декларация за приходи и на тях се начислява данък печалба. За ХЕИ не знам как стоят нещата-сигурно и там иска плащане и ако си наел помещение и работиш сам и само това, трябва да си вземеш кочан с квитанции.Какви касови апарати , какви 5 лева, всеки си ги говори наизуст!

friziori

Zdraveite:) kak moje edin friziorski salon da razshiri deinostta si kato profesionalen centyr za obuchenie , blagodarq

Здравейте,аз сега мисля да

Здравейте,аз сега мисля да отварям салон някой може ли да ми каже първите стъпки за това.Къде да отида и какво да направЯ.Имам вече помещение от там нататък какво следва?

otvarqne na friziorski salon

Zdraveite iskam da popitam koi e nai lesniq I evtin za men nachin da si otvorq salon zaduljitelno li trqbvada sum eood kakvo oznachva patent iI kude se plachta predvaritelno blagodarq

frizior

Az prosto nqmam dumi,ne stiga,4e vednaj si karal kursove za frizior-platil si si,imash nujnata kvalifikaciq,vzemash pod naem ,,friziorsko atelie,plashtash si i naem,kupuvash si obrudane,vsi4ko na tvoi raznoski,plashtash si sam osigurovkite i nakraq i te ti slagat 4etala na glavata i gledat vsq4eski da te umorqt.Nqmam dumi,tezi dolni tvari gledat vsq4eski da ni umorqt,vidqt li te,4e naddignesh glava,4e iskash da izlezesh ot kalata te vsq4eski se ma4at da te umorqt,slagat ti 4etala na glavata i ne ti pozvolqvat da izpluvash na povarhnostta.Nagli mrasni tvari............!Neznam kak shte q karame taka,s tazi mrasna dolna i al4na uprava sme obre4eni na gibel !

Това, че си изкарала и

Това, че си изкарала и

Това, че си изкарала и платила курс за придобиването на каквато и да е квалификация е само и единствено твое решение, да инвестираш парите в себе си и твоето развитие е също и твоето развитие е също само твое решение. Това, че искаш да работиш за себе си и ти да определяш условията и работно време например, е също пак само твоя воля. Щом си решила да инвестираш и да генерираш приходи, редно е, тези приходи те да бъдат осчетоводени и да се заплати данък на дарявата. Така е във всяка една дарява. В крайна сметка, ако това не те устройва винаги можеш да започнеш някъде работа на трудов договор и да спазваш условията на работодателя ти. Изборът си е само и единствено твой. Никой няма, а и не е длъжен да ти козирува, заради това, че си завършила един фризьорски курс.
И преди да бъда разкъсане от гневните ви коментари, ще ви кая, че аз сам в същото положение. Единствената разлика е, че ми омразна всеки да се оплаква от дарявата и да обвинява, а не успяват да прозрат, че всичко си идва от нас обикновените хора. До като това продължава, никога България няма да бъде хубаво място за живеене и никога гражданите ь няма да живеят добре и спокойно...но в крайна сметка всеки един народ си заслужава управниците.
Хубав и успешен ден на всички! Бъдете позитивни и таресте и своите грешки, най-лесно е да се обвинява :)

frizior

4udqt se ve4e kakvi drugi danaci da ni slojat,za da si palnqt gu6ite,da lapat mrasnite bezo4livi nagleci.Samo danak varhu vazduha,koito di6ame ne sa ni slojili no i tova 6te stane !Prosto nqmam dumi !!!

frizior

Kak shte ostavqt te 4ovek da pripe4elva za sebe si,nali trqbva da pe4elime za tqh!?Nali trqbva nie da im izrabotvame/osigurqvame zaplatite na vsi4ki tiq edna kamara visshetoqshti rantutnici,paraziti mrasni!Sram i pozor!

frizior

Напълно правилно, тази държава изцяло зависи от народа, който плаща заплатите на всичките тези чиновници с данъците си. От нас зависят те и изобщо не могат да ни задължават да мизерстваме заради тях. Решим ли да е всичко в наши ръце, ще спре завинаги тази корупционна МАФИЯ.

Kolko e patenniqt danak za friziorite

Kolko e patenniqt danak za friziorite

отваряне на фризьорски салон - моля за съдействие

Здравейте !!!
Бих искала да ви попитам нещо.

Прочетох закон 15, говорих с РЗИ, които са главния орган, който следи всичко за отваране на салон, поинтересувах се за смяната на статут на помещениее че когато е търговска дейност, то това не е достатъчно и трябва да премине в обслужваща дейност, мъчна и сложна процедура, и още какви ли не изисквания за отваряне на фризьорски салон, но ме е страх да не пропусна нещо, в момента искам да се спра на помещение под наем, искам да отворя салон, в който аз ще съм управител, трябва да регистрирам фирма и прочее, ясно е както си му е реда! Но четейки в камарата на занаятчиите се обърках малко, моля за съдействие по следния въпрос:

Трябва ли АЗ да имам степен/ 2-ра квалификация майстор, за да отворя салон. Идеята е да наема помещение, да го оборудвам и да наема квалифицирани кадри, които да работят при мен и които да подстригват клиентите.
Моята логика е че те /персоналът/ трябва да има дипломи и квалификации, не аз като управител на салона, нали така? Ще ме прощавате за невежия въпрос, но вече от толкова четене започнах да се бъркам, Искрено благодаря!

Публикувай нов коментар

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <p> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <area> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong><font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <param> <strike> <caption>
 • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.
 • Mark language-dependent sections with == lc == where lc (or lc-xx) is a language code, other or all.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.